هنگام ثبت سفارش می توانید از پرداخت اینترنتی استفاده نمایید.

برای پرداخت اینترنتی بعد از وارد شدن به درگاه پرداخت بانکی، اطلاعات پرداخت خود را وارد کنید.

برای پرداخت اینترنتی به موارد زیر نیاز دارید.

1-شماره کارت (شماره 16 رقمی روی عابر بانک )

2-رمز دوم کارت یا رمز پویا

3- CCV2 (کد ۳ یا ۴ رقمی است که روی کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی درج شده)

4-تاریخ انقضاء مندرج روی عابر بانک